S.D. Human Development, Research & Training Center | वातूलनाथ-सूत्राणि वातूलनाथ-सूत्राणि | S.D. Human Development, Research & Training Center
सनातन धर्म मानव विकास शोध एवम् प्रशिक्षण केन्द्र
Sanatan Dharma Human Development, Research & Training Center

वातूलनाथ-सूत्राणि

महासाहसवृत्त्या स्वरूपलाभः || १ ||

तल्लाभाद्युगपद्वृत्तिप्रवृत्तिः || २ ||

तल्लाभाच्छुरिता युगपद्वृत्तिप्रवृत्तिः || २ ||

उभयपट्टोद्ध्वट्टनान्महाशून्यताप्रवेशः || ३ ||

युग्मग्रासान्निरवकाशसंविन्निष्ठा || ४ ||

सिद्धयोगिनीसंघट्टान्महामेलापोदयः || ५ ||

त्रिकञ्चुकपरित्यागान्निराख्यपदावस्थितिः || ६ ||

वाक्चतुष्टयोदयविरामप्रथासु स्वरः प्रथते || ७ ||

रसत्रितयास्वादनेनानिच्छोच्छलितं विगतबन्धं परं ब्रह्म || ८ ||

देवीचतुष्टयोल्लासेन सदैव स्वविश्रान्त्यवस्थितिः || ९ ||

द्वादशवाहोदयेन महामरीचिविकासः || १० ||

चर्यापञ्चकोदये निस्तरङ्गसमावेशः || ११ ||

महाबोधसमावेशात्पुण्यपापासंबन्धः || १२ ||

अकथनकथाबलेन महाविस्मयमुद्रा प्राप्त्या खस्वरता || १३ ||

|| इति शिवम् ||